تقویم آموزشی

ترم 1 (بهار 98 )

آغاز ثبت نام

1397/12/20

پایان ثبت نام

1398/01/17

ترم  2 (تابستان 98 )

آغاز ثبت نام

1398/03/25

پایان ثبت نام

1398/04/10

ترم  3 (پاییز 98 )

آغاز ثبت نام

1398/06/20

پایان ثبت نام

1398/07/06

ترم  4 (زمستان 98 )

آغاز ثبت نام

1398/09/16

پایان ثبت نام

1398/10/05